voorwaarden

Algemene voorwaarden Katja Kaduk

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden Nederland onder nummer 08194139.
Indien u een bestelling plaatst bij KATJAKADUK verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ontwerper KATJAKADUK
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – De prijs
Artikel   9 – Conformiteit en garantie
Artikel 10 – Levering
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Artikel 15 – Nederlands recht en bevoegde rechter
Artikel 16 – Overige bepalingen
Artikel 17 – Privacy

Artikel 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van ontwerper, genoemd KATJAKADUK die producten verkoopt met betrekking tot;
KATJAKADUK: het product van ontwerper met de naam KATJAKADUK;
Ontwerper: Eenmanszaak Katja Kaduk Illustraties (KvK-dossiernummer 08194139), statutair gevestigd te Zwolle;
Koper: de natuurlijke persoon – niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf -, met wie ontwerper een overeenkomst op afstand heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is, alsmede diens gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
Partij(en): ontwerper en de koper, dan wel een van hen, die een overeenkomst op afstand hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn;
Overeenkomst op afstand: het gezamenlijk besluit van partijen tot het aangaan van een overeenkomst waarbij ontwerper toezegt, onder toepasselijkheid van de voorwaarden, KATJAKADUK te leveren tegen een door koper te verrichten betaling, waarbij in het kader van een door ontwerper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand, zonder dat partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn;
Aanbod: ieder aanbod van ontwerper aan koper tot het aangaan van een overeenkomst op afstand;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Dag: Kalenderdag
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat koper of ontwerper in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – IDENTITEIT VAN DE ONTWERPER KATJAKADUK

Katja Kaduk Illustraties
Bezoek- & postadres: (op afspraak)
Neem via het contactformulier contact op.
Telefoonnummer: +31619814709
Telefonisch bereikbaarheid: woensdag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur

KvK-nummer: 08194139
BTW-identificatienummer: NL240103257B01

Artikel 3 – TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ontwerper met betrekking tot de levering van KATJAKADUK en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Partijen.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de voorwaarden aan koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de voorwaarden bij ontwerper zijn in te zien en zij op verzoek van koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van artikel 3.2 en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de voorwaarden langs elektronische weg aan koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden door ontwerper.

Artikel 4 – HET AANBOD

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van KATJAKADUK. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van KATJAKADUK. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3 Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van aflevering;
c. de wijze waarop de overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst of afstand;
e. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
f. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de Techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
g. indien de overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor koper te raadplegen is;
h. de wijze waarop koper voor het sluiten van de overeenkomst of afstand van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst op afstand tot stand komt;
i. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst op afstand kan worden gesloten.

Artikel 5 – DE OVEREENKOMST

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door koper van het aanbod van ontwerper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd ontwerper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan koper de overeenkomst op afstand ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, treft ontwerper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien koper elektronisch kan betalen, zal ontwerper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 Ontwerper kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ontwerper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst op afstand (toch) niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 Ontwerper zal bij KATJAKADUK aan koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van ontwerper waar koper met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4.3 van de voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ontwerper deze gegevens al aan koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 6 – HERROEPINGSRECHT

6.1 Bij de aankoop van KATJAKADUK heeft koper de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van KATJAKADUK door of namens koper.
6.2 Tijdens deze termijn zal koper zorgvuldig omgaan met KATJAKADUK en de verpakking. Hij zal KATJAKADUK slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij KATJAKADUK wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij KATJAKADUK met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ontwerper retourneren, conform de door ontwerper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

7.1 Indien koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 Indien koper een bedrag betaald heeft, zal ontwerper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – DE PRIJS

8.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van KATJAKADUK niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
8.2 Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
8.3 Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien ontwerper dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
8.4 De in het aanbod van KATJAKADUK genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

9.1 Ontwerper staat er voor in dat KATJAKADUK voldoet aan de overeenkomst op afstand, de in het aanbod vermelde specificaties,
aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2 Met inachtneming van de hiervoor genoemde beperkingen verstrekt ontwerper een volledige garantie van 6 maanden op KATJAKADUK, tenzij anders is aangegeven. Deze garantie geldt niet indien het gebrek is te wijten aan:
a. beschadiging door opzet of nalatigheid;
b. onoplettendheid;
c. het niet volgen van de gebruiksaanwijzing welke te vinden is via www.katjakaduk.nl;
d. normale slijtage.
9.3 Alle eventuele garantieaanspraken komen te vervallen indien derden zonder schriftelijke toestemming van ontwerper herstel- of andere werkzaamheden aan KATJAKADUK hebben verricht.

Artikel 10 – LEVERING

10.1 Ontwerper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van KATJAKADUK.
10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat koper aan ontwerper kenbaar heeft gemaakt.
10.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de voorwaarden is vermeld, zal ontwerper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk één (1) maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst op afstand zonder kosten te ontbinden, zonder dat koper daarbij recht heeft op enige schadevergoeding door ontwerper.
10.4 In geval van ontbinding op grond van artikel 10.3 zal ontwerper het bedrag dat koper betaald heeft zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontbinding, terugbetalen.
10.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van KATJAKADUK berust tot het moment van bezorging aan koper bij ontwerper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – BETALING

11.1 Voor zover niet eerder of later is overeengekomen, dienen de door koper verschuldigde bedragen aan ontwerper te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na bezorging van het KATJAKADUK.
11.2 Wanneer door ontwerper vooruitbetaling is bedongen, kan koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
11.3 Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ontwerper te melden.
11.4 Bij niet-betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn is koper – behoudens wettelijke beperkingen – aan ontwerper een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
11.5 Indien koper ook na daartoe door ontwerper schriftelijk of per e-mail te zijn aangemaand niet tot betaling overgaat, dan wordt het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig de staffel incassokosten in rol-zaken sector kanton per 1 februari 2008, althans de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op afstand geldende staffel. Dit betekent concreet – op basis van de Staffel per 1 februari 2010 – een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van:
• € 37,00 voor openstaande bedragen t/m € 250,00
• € 75,00 voor bedragen van € 250,01 t/m € 500,00
• € 150,00 voor bedragen van € 500,01 t/m € 1.250,00
• € 300,00 voor bedragen van € 1.250,01 t/m € 2.500,00
• € 450,00 voor bedragen van € 2.500,01 t/m € 3.750,00
• € 600,00 voor bedragen van € 3.750,01 t/m € 5.000,00
11.6 Betalingen kunnen uitsluitend plaatsvinden via bankoverschrijving of IDeal

Artikel 12 – KLACHTENREGELING

12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst op afstand moeten door koper binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ontwerper, nadat koper de gebreken heeft geconstateerd. Een klacht kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden ingediend bij ontwerper.
12.2 Bij ontwerper ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ontwerper binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.3 Indien enige klacht tussen partijen niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenbeslechting als bedoeld in artikel 15.2.

Artikel 13 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1 Ontwerper blijft volledig eigenaar van KATJAKADUK totdat de koper al hetgeen zij aan ontwerper is verschuldigd, volledig heeft voldaan.
Ontwerper is te allen tijde gerechtigd om naam op of bij KATJAKADUK te (laten) vermelden of verwijderen en het is koper niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming het werk zonder vermelding van ontwerper openbaar te maken of verveelvoudigen.
13.2 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door KATJAKADUK aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabricaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij KATJAKADUK, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
13.3 Indien en voor zover KATJAKADUK producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart KATJAKADUK voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door KATJAKADUK in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

Artikel 14 – AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Indien ontwerper aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
14.2 Ontwerper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ontwerper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.3 Ontwerper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. In dat geval is de aansprakelijkheid van ontwerper beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.4 Ontwerper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
14.5 De aansprakelijkheid van ontwerper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
14.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ontwerper of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 – NEDERLANDS RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

15.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.2 In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar KATJAKADUK is gevestigd bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft KATJAKADUK het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. In geval van consumentenkoop is de rechter van de woonplaats van de koper bevoegd
15.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 – OVERIGE BEPALINGEN

16.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
16.2 Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassingen indien deze op schrift zijn gesteld. Indien KATJAKADUK gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

Artikel 17 – PRIVACY

17.1 Door te bestellen op de internet site van KATJAKADUK, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. KATJAKADUK geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de koper.

Versie: December 2020